تبلیغات
مهدویت و آخرالزمان - ۱۱۹ علائم آخر الزمان در بیان امام جعفر صادق (ع)
 
 
 
۱۱۹ علائم آخر الزمان در بیان امام جعفر صادق (ع)


این موضوع در ضمن یک روایت جامع بطور مشروح بیان شده و امام صادق علیه السلام آن را در ۱۱۹ ماده بیان کرده است.

وقت ظهور آن حضرت معلوم نیست ، و حتى مطابق روایات کسانى که وقت ظهور را تعیین کنند، دروغگو شمرده شده اند. (۱)

ولى نشانه هایى به عنوان علائم در روایات بسیار آمده که مربوط به مدت اندکى قبل از ظهور و مربوط به آستانه و آغاز ظهور است ، این نشانه ها بسیار زیادند که معروفترین و جامعترین آنها این است که هرج و مرج در همه چیز دنیا مشهود مى گردد.

 

سراسر جهان پر از ظلم و جور و فساد گردد. (۲)

این موضوع در ضمن یک روایت جامع بطور مشروح بیان شده و امام صادق علیه السلام آن را در ۱۱۹ ماده بیان کرده است و اینک ترجمه روایت :


حضرت امام صادق علیه السلام به یکى از یارانش فرمود :

۱. هرگاه دیدى : حق بمیرد و طرفدارنش نابود شوند.
۲. و دیدى که : ظلم همه جا را گرفته.
۳. و دیدى که : قرآن فرسوده شده و درست معنى نمى شود.
۴. و دیدى که : دین همچون ظرف تو خالى و بى محتوا شده است .
۵. و دیدى که : طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شده اند.
۶. و دیدى که : کارهاى بد آشکار شده و از آن نهى نمى شود و بدکاران بازخواست نمى شوند.
۷. و دیدى که : چنان فسق و فجور آشکار شده که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفاء مى کنند.
۸. و دیدى که : افراد با ایمان سکوت کرده و سخنشان را نمى پذیرند.
۹. و دیدى که : شخص بدکار ، دروغ گوید و کسى دروغ و نسبت نارواى او را رد نمى کند.
۱۰. و دیدى بچه ها ، بزرگان را تحقیر کنند.
۱۱.و دیدى که : قطع پیوند خویشاوندى شود.
۱۲. و دیدى که : بدکار را ستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش به او برنگردد.
۱۳. و دیدى نوجوانان پسر ، همان کنند که زنان مى کنند.
۱۴. و دیدى که : زنان با زنان ازدواج نمایند.
۱۵. و دیدى که : مداحى دروغین از اشخاص ، زیاد شود.
۱۶. و دیدى که : انسانها اموال خود را در غیر اطاعت خدا مصرف مى کنند و کسى مانع نمى شود.
۱۷. و دیدى که : افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب مؤمنین ، به خدا پناه مى برند.
۱۸. و دیدى که : همسایه به همسایه خود اذیت مى کند و از آن جلوگیرى نمى شود.
۱۹. و دیدى که : کافر به خاطر سختى مؤمن ، شاد است .
۲۰. و دیدى که : شراب را آشکارا مى آشامند و براى نوشیدن آن کنار هم مى نشینند و از خداوند متعال نمى ترسند.
۲۱. و دیدى : کسى که امر به معروف مى کند خوار و ذلیل است.
۲۲. و دیدى آدم بدکار در آنچه آن را خدا دوست ندارد ، نیرومند و مورد ستایش است.
۲۴. و دیدى راه نیک بسته و راه بد باز است.
۲۵. و دیدى خانه کعبه تعطیل شده ، و به تعطیلى آن استوار داده مى شود.
۲۶. و دیدى که : انسان به زبان مى گوید ولى عمل نمى کند.
۲۷. و دیدى که : مردان از مردان و زنان از زنان لذت مى برند. (یا مردان خود را براى مردان ، و زنان خود را زنان فربه مى کنند).
۲۸. و دیدى که : زندگى مرد از راه لواط و زندگى زن از راه زنا تامین مى شود.
۲۹. و دیدى که : زنان همچون مردان براى خود مجالس (نامشروع) تشکیل مى دهند.
۳۰. و دیدى که : در میان فرزندان “عباس” ، کارهاى زنانگى به وجود آید.
۳۱. و دیدى که : زن براى زنا با مردان ، با شوهر خود همکارى کمک مى کنند.
۳۲. و دیدى که : بیشترین مردم و بهترین خانه ها که زنان را بر بدکارى کمک مى کنند.
۳۳. و دیدى که : مؤمن ، خوار و ذلیل شمرده شود.
۳۴. و دیدى که : بدعت و زنا آشکار شود.
۳۵. و دیدى مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند.
۳۶. و دیدى که : حلال ، حرام شود و حرام ، حلال گردد.
۳۷. و دیدى که : دین براساس میل اشخاص معنى شود و کتاب خدا و احکامش تعطیل گردد.
۳۸. و دیدى که : جرئت بر گناه آشکار شود و دیگر کسى براى انجام آن منتظر تاریکى شب نگردد.
۳۹. و دیدى که : مؤمن نتواند نهى از منکر کند مگر در قلبش.
۴۰. و دیدى که : ثروت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد.
۴۱. و دیدى که : سردمداران به کافران نزدیک شوند و از نیکوکاران دور شوند.
۴۲. و دیدى که : والیان در قضاوت رشوه بگیرند.
۴۳. و دیدى که : پست هاى مهم والیان براساس مزایده است نه براساس ‍ شایستگى.
۴۴. و دیدى که : مردم را از روى تهمت و یا سوءظن بکشند.
۴۵. و دیدى که : مرد به خاطر همبسترى با همسران خود مورد سرزنش قرار گیرد.
۴۶. و دیدى که : مرد از بدکارگى همسرش نان مى خورد.
۴۷. و دیدى که : زن بر شوهر نیست انجام مى دهد ، و به شوهرش خرجى مى دهد.
۴۸. و دیدى که : مرد همسر و کنیزش را کرایه مى دهد و به غذاى پست (که از این راه بدست مى آورد) خشنود است.
۴۹. و دیدى که : سوگندهاى دروغ به خدا بسیار گردد.
۵۰. و دیدى که : آشکارا قمار بازى مى شود.
۵۱. و دیدى که : مشروبات الکلى بطور آشکار بدون مانع خرید و فروش ‍ مى شود.
۵۲. و دیدى که : زنان مسلمان خود را به کافر مى بخشند.
۵۳. و دیدى که : کارهاى زشت آشکار شده و هر کس از کنار آن مى گذرد مانع آن نمى شود.
۵۴. و دیدى که : مردم محترم ، توسط کسى که مردم از سلطنتش ترس دارند ، خوار شوند.
۵۵. و دیدى که : نزدیکترین مردم به فرمانداران آنانى هستند که به ناسزاگوئى به ما خانواده عصمت علیهم السلام ستایش شوند.
۵۶. و دیدى که : هر کس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده و شهادتش ‍ را قبول نمى کنند.
۵۷. و دیدى که : در گفتن سخن باطل و دروغ ، با همدیگر رقابت کنند.
۵۸. و دیدى که : شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولى شنیدن باطل برایشان آسان است.
۵۹. و دیدى که : همسایه از ترس زبان بد همسایه ، او را احترام مى کند.
۶۰. و دیدى که : حدود الهى تعطیل شود و طبق هوى و هوس عمل شود.
۶۱. و دیدى که : مسجدها طلاکارى (زینت داده) شود.
۶۲. و دیدى که : راستگوترین مردم نزد آنها مفتریان دروغگو است.
۶۳. و دیدى که : بدکارى آشکار شده و براى سخن چینى کوشش مى شود.
۶۴. و دیدى که : ستم و تجاوز شایع شده.
۶۵. و دیدى که : غیبت ، سخن خوش آنها گردد، و بعضى بعض دیگر را به آن بشارت دهند.
۶۶. و دیدى که : حج و جهاد براى خدا نیست.
۶۷. و دیدى که : سلطان به خاطر کافر ، شخص مؤمن را خوار کند.
۶۸. و دیدى که : خرابى بیشتر از آبادى است.
۶۹. و دیدى که : معاش انسان از کم فروشى بدست مى آید.
۷۰. و دیدى که : خونریزى آسان گردد.
۷۱. و دیدى که : مرد بخاطر دنیایش ریاست مى کند.
۷۲. و دیدى که : نماز را سبک شمارند.
۷۳. و دیدى که : انسان ثروت زیادى جمع کرده ولى از آغاز آن تا آخر زکاتش ‍ را نداده است.
۷۴. و دیدى که : قبر مرده ها را بشکافند و آنها را اذیت کنند.
۷۵. و دیدى که : هرج و مرج بسیار است.
۷۶. و دیدى که : مرد روز خود را مستى به شب مى رساند و شب خود را نیز به همین منوال به صبح برساند و هیچ اهمیتى به برنامه مردم ندهد.
۷۷. و دیدى که : با حیوانات آمیزش مى شود.
۷۸. و دیدى که : مرد به مسجد (محل نماز) مى رود وقتى برمى گردد لباس در بدن ندارد (لباسش را دزدیده اند).
۷۹. و دیدى که : حیوانات همدیگر را بدرند.
۸۰. و دیدى که : دلهاى مردم ، سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدا برایشان گران است.
۸۱. و دیدى که : بر سر کسبهاى حرام آشکارا ، رقابت کنند.
۸۲. و دیدى که : نماز خوان براى خودنمائى نماز مى خواند.
۸۳. و دیدى که : فقیه براى دین ، فقه نمى آموزد و طالب حرام ، ستایش و احترام مى گردد.
۸۴. و دیدى که : مردم در اطراف قدرتمندانند.
۸۵. و دیدى که : طالب حلال ، مذمت و سرزنش مى شود و طالب حرام ستایش و احترام مى گردد.
۸۶. و دیدى که : در مکه و مدینه کارهائى مى کنند که خدا دوست ندارد و کسى از آن جلوگیرى نمى کند، و هیچ کس بین آنها و کارهاى بدشان مانع نمى شود.
۸۷. و دیدى که : آلات موسیقى و لهو در مدینه و مکه آشکار گردد.
۸۸. و دیدى که : مرد سخن حق گوید و امر به معروف و نهى از منکر کند ولى دیگران او را از این کار بر حذر مى دارند.
۸۹. و دیدى که : مردم به همدیگر نگاه مى کنند ، (به اصطلاح چشم و هم چشمى مى کنند) و از مردم بدکار پیروى نمایند.
۹۰. و دیدى که : راه نیک خالى و راه رونده ندارد.
۹۱. و دیدى که : مرده را مسخره کنند و کسى براى او اندوهگین نشود.
۹۲. و دیدى که : سال به سال بدعت و بدیها بیشتر شود.
۹۳. و دیدى که : مردم و جمعیتها جز از سرمایه داران پیروى نکنند.
۹۴. و دیدى که : به فقیر چیزى دهند که برایش بخندند ولى در راه غیر خدا ترحم کنند.
۹۵. و دیدى که : علائم آسمانى آشکار شود و کسى از آن نگران نشود.
۹۶. و دیدى که : مردم مانند حیوانات در انظار یکدیگر عمل جنسى بجا مى آورند و کسى از ترس مردم از آن جلوگیرى نمى کند.
۹۷. و دیدى که : انسان در راه غیر خدا بسیار خرج کند ولى در راه خدا از اندک هم مضایقه دارد.
۹۸. و دیدى که : عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچ احترامى براى آنها قائل نیستند ، بلکه نزد فرزند از همه بدترند.
۹۹. و دیدى که : زنها بر مسند حکومت بنشینند ، و هیچ کارى جز خواسته آنها پیش نرود.
۱۰۰. و دیدى که : پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد ، و پدر و مادرش را نفرین کند و از مرگشان شاد گردد.
۱۰۱. و دیدى که : اگر روزى بر مردى بگذرد ولى او در آن روز گناه بزرگى مانند بدکارى ، کم فروشى ، و زشتى انجام نداده ، ناراحت است.
۱۰۲. و دیدى که : قدرتمندان ، غذاى عمومى مردم را احتکار کنند.
۱۰۳. و دیدى که : اموال حق خویشان پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم (خمس) در راه باطل تقسیم گردد و با آن قماربازى و شرابخوارى شود.
۱۰۴. و دیدى که : به وسیله شراب ، بیمار را مداوا کنند و براى بهبودى بیمار آن را تجویز نمایند.
۱۰۵ و دیدى که : مردم در مورد امر به معروف و نهى از منکر و ترک دین بى تفاوت و یکسانند.
۱۰۶. و دیدى که : سر و صداى منافقان بر پا است ولى سر و صداى حق طلبان خاموش است.
۱۰۷. و دیدى که : براى اذان و نماز مزد مى گیرند.
۱۰۸. و دیدى که : مسجدها پر است از کسانى که از خدا نترسند و غیبت هم نمایند.
۱۰۹. و دیدى که : شرابخوار مست ، پیش نماز مردم شود.
۱۱۰. و دیدى که : خورندگان اموال یتیمان ستوده شوند.
۱۱۱.و دیدى که : قاضیان برخلاف دستور خداوند قضاوت کنند.
۱۱۲. و دیدى که : استانداران از روى طمع ، خائنان را امین خود قرار دهند.
۱۱۳. و دیدى که : فرمانروایان ، میراث (مستضعفان) را در اختیار بدکاران از خدا بى خبر قرار دهند.
۱۱۴. و دیدى که : بر روى منبرها از پرهیزکارى سخن مى گویند ولى گویندگان آن پرهیزکار نیستند.
۱۱۵. و دیدى که : صدقه را با وساطت دیگران بدون رضاى خدا و به خاطر درخواست مردم بدهند.
۱۱۶. وقتى که دیدى : وقت (اول) نمازها را سبک بشمارند.
۱۱۷. و دیدى که : هم و هدف مردم ، شکم و شهوتشان است.
۱۱۸. و دیدى که : دنیا به آنها روى کرده
۱۱۹. و دیدى که : نشانه هاى برجسته حق ، ویران شده است ، در این وقت خود را حفظ کن و از خدا بخواه که از خطرات گناه نجاتت بدهد…

گردآوری » وبسایت یار مهدی (عج)[ ] | [ کلمات کلیدی ] : ۱۱۹ علائم آخر الزمان در بیان امام جعفر صادق (ع)-علائم آخر الزمان در بیان امام جعفر صادق (ع)-علائم آخر الزمان-نشانه های اخرالزمان-نشانه های ظهور-
[ مرتبط با ] : ادیان مهدویت
ن : محمدرضا شهری
ت : چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
How can I increase my height after 18? پنجشنبه 16 شهریور 1396 09:44 قبل از ظهر
This is a topic which is near to my heart... Thank you!

Where are your contact details though?
chaturbatefreetokenshack.com دوشنبه 13 شهریور 1396 03:01 قبل از ظهر
This paragraph is actually a nice one it assists new the web visitors, who are
wishing in favor of blogging.
Foot Issues سه شنبه 17 مرداد 1396 03:48 قبل از ظهر
Hi there, I enjoy reading through your post. I wanted to write a little
comment to support you.
BHW دوشنبه 21 فروردین 1396 06:16 قبل از ظهر
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've truly enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!
برنامه دریافت جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 سه شنبه 10 شهریور 1394 09:02 قبل از ظهر
ســــلام !
وبلاگتان زیباست!

ما برای کاربرانی که از آنتی ویروس نود 32 استفاده میکنند ، برنامه ای طراحی کردیم که بتوانند جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 را تنها با یک کلیک دریافت کنند.
این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن کمتر از 100 کیلوبایت میباشد و هیچگونه تبلیغات مزاحم به همراه خود ندارد!
با دانلود این برنامه از این پس تنها با یک کلیک و در کمتر از 3 ثانیه جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس خود را دریافت کنید.
این برنامه کاملا رایگان میباشد و دائما پشتیبانی و آپدیت میشود.
امکاناتی دیگر مانند مشاهده قیمت ارز و طلا و مشاهده جدول لیگ برتر و ... نیز به نرم افزار اضافه میشود.
برای دانلود به وبلاگ ما بیایید.
لطفا برای حمایت از ما ، وبلاگ ما را لینک کنید.
موفق باشید
محمدرضا یکشنبه 28 تیر 1394 09:08 قبل از ظهر
سلام خوبی؟؟؟؟ وب توپی داری لطفا به منم سر بزن

سارا دوشنبه 10 فروردین 1394 06:00 قبل از ظهر
سلام روز بخیر!

نوشته هات عالییییییه! حرف نداره!

منم یه وبلاگ ساختم سریال کره ای دوبله فارسی برای دانلود گذاشتم!

اگه خواستی بیا و ببین!

فعلا سریال های زیر آماده دانلود است :


1- افسانه جومونگ 2- سرزمین باد ها

3- افسانه دونگی 4- جواهری در قصر

5- سرزمین آهن 6- امپراطور دریا

7- تاجر پوسان


تمام سریال ها دوبله فارسی و کامل هستند!


اگر پیشنهاد و یا درخواست سریال داری توی نظرات برام بنویس


برای بهتر شدن وبلاگم به نظرت نیاز دارم!


حتما بیا!
کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی چهارشنبه 13 اسفند 1393 07:20 بعد از ظهر
به دنبال درخواست عده زیادی از متقاضیان قیمت کتاب به 2000 تومان کاهش داده شد
فقط برای چند روز
فرصت را از دست ندهید
برای خرید به همین آدرس بروید
کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی شنبه 11 بهمن 1393 04:35 قبل از ظهر
اگر سنتان زیر 18 سال میباشید خواهش میکنم این نظر رو نخونید.
کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی
این کتاب صد در صد مورد نیاز شماست چه مجرد و چه متاهل
فقط تا پایان اسفند 1393 با این قیمت استثنایی عرضه میشود.
این کتاب آموزشی مخصوص افراد بالای 18 سال بویژه زوج های جوان است.
از عواقب خودارضایی با خبرید؟
موثرترین راههای ترک ان را می دانید؟
آقایان ! از زود انزالی رنج می برید ؟
خانم ها ! همسرتان قادر به ارضا شما نیست ؟
از سایز آلت خود ناراضی هستید ؟
نظر خانم ها را در این مورد می دانید؟
میخواهید به همراه همسرتان ارگاسم طولانی و دلپذیر داشته باشید ؟
می خواهید لذت جنسی دو طرفه را تجربه کنید؟
جواب همه افراد مثبت است اما به علت حجب و حیا در خانواده ها اموزش این مسائل مهم به خوبی صورت نمیگیرد و به علت عدم اگاهی و در برخی موارد اگاهی های غیر علمی و ناقص بسیاری افراد قادر به لذت بردن ازاین عواطف و احساسات خدادادی نیستند و برعکس عامل سرخوردگی و نگرانی و تشویش و اختلال در زندگی روزمره شان نیز می شود.
این کتاب در سایر سایت های دیگر به قیمت های بالا به فروش میرود.
اما ما به دلیل اهمیت آن این کتاب را تنها با 5000 هزار تومان در اختیار شما قرار می دهیم.
برای دیدن فهرست مطالب و خرید این کتاب به وبلاگ ما مراجعه کنید.
با لینک کردن وبلاگ ما ، گامی مهم در حل مشکلات جنسی جوانان جامعه بردارید.
در صورت مسدودی وبلاگ به ما ایمیل بزنید.خرید این کتاب بسیار آسان است.

محمد چهارشنبه 17 دی 1393 04:43 قبل از ظهر
سلام
خیلی باحال بود مطالبت :)
با تبادل لینک موافقی؟
موافق بودی لینک کن بعد خبر بده لینکت کنم
شبکه اجتماعی فیس پلاک جمعه 7 آذر 1393 04:23 قبل از ظهر
سلام از وبلاگتون دیدن کردیم
از شما رسما دعوت میکنیم تا در شبکه ما عضو شوید و مطالبتان را به اشتراک گذارید تا بقیه هم استفاده کنند
منتظر حضور شما دوست عزیز هستیم!

با تشکر
مدیریت شبکه اجتماعی فیس پلاک
گلنارسافت پنجشنبه 6 آذر 1393 09:11 قبل از ظهر
سلام وبلاگت عالیه!
حتما براش خیلی زحمت میکشی!
میخوام بهت یه برنامه معرفی کنم که کار تو رو راحت تر کنه.
این برنامه به طور اتوماتیک که اجرا میشه به وبلاگت وارد میشه و برات پست ارسال میکنه.
این پست ها از وبلاگ های بروز شده و سایت های بزرگ انتخاب میشه.
یعنی هرروز وبلاگت آپدیت میشه بدون اینکه کاری انجام بدی.
در هر روز میتونه تا 100 تا پست ارسال کنه که هیچکدام تکراری نیست.
بانک پست این نرم افزار در حال حاضر حدود 300000 پست داره و هر روز آپدیت میشه.
در ضمن میتونی موضوع پست ها رو هم خودت انتخاب کنی. تنوع موضوعاتش خیلی زیاده مثل علمی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، سرگرمی، موزیک و صد ها موضوع متنوع دیگه .
با بروز شده اتوماتیک وبلاگت آمار بازدیدت هم خیلی میره بالا.
همچنین میتونی پست های مورد علاقه ات رو توش ذخیره کنی و بهش زمانبندی ارسال بدی تا بفرسته.
قیمتش ماهانه فقط 5000 تومانه.اگه سه ماه بخری میتونی همیشه رایگان استفاده کنی.
تو میتونی اول با نسخه آزمایشی تست کنی که کار میکنه و وقتی مطمئن شدی ، بخری.
برای دانلود نسخه آزمایشی به وبلاگم بیا.
www.mihanautopost.rozblog.com
www.mihanautopost.mihanblog.com
ورژن دو منتشر شد!
اگه سوالی یا مشکلی داشتی بهم ایمیل بزن.
فعلا خدانگهدار!
گلنار سافت شنبه 10 آبان 1393 08:01 قبل از ظهر
سلام وبلاگت عالیه!
حتما براش خیلی زحمت میکشی!
میخوام بهت یه برنامه معرفی کنم که کار تو رو راحت تر کنه.
این برنامه به طور اتوماتیک که اجرا میشه به وبلاگت وارد میشه و برات پست ارسال میکنه.
این پست ها از وبلاگ های بروز شده و سایت های بزرگ انتخاب میشه
یعنی هرروز وبلاگت آپدیت میشه بدون اینکه کاری انجام بدی.
در هر روز میتونه تا 100 تا پست ارسال کنه که هیچکدام تکراری نیست.
در ضمن میتونی موضوع پست ها رو هم خودت انتخاب کنی. تنوع موضوعاتش خیلی زیاده مثل علمی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، سرگرمی، موزیک و صد ها موضوع متنوع دیگه .
با بروز شده اتوماتیک وبلاگت آمار بازدیدت هم خیلی میره بالا.
همچنین میتونی پست های مورد علاقه ات رو توش ذخیره کنی و بهش زمانبندی ارسال بدی تا بفرسته.
قیمتش ماهانه فقط 5000 تومانه.اگه دو ماه بخری میتونی همیشه رایگان استفاده کنی.
تو میتونی اول با نسخه آزمایشی تست کنی که کار میکنه و وقتی مطمئن شدی ، بخری.
لینک دانلود نسخه آزمایشی :
http://s5.picofile.com/file/8148879142/Mihan_Auto_Post.zip.html
اگه سوالی یا مشکلی داشتی بهم ایمیل بزن.
فعلا خدانگهدار!
سارا شکیبا جمعه 11 مهر 1393 10:07 قبل از ظهر
سلام وبلاگت قشنگه!

من بازی های آندروید زیادی توی وبلاگم گذاشتم

حتما بیا دانلود کن و نظر برام بذار!

ممنون
الناز شکوهی چهارشنبه 8 مرداد 1393 01:00 بعد از ظهر
سلام دوست عزیز!

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

لطفا هر چه زودتر به منم سر بزن!

و برام نظر بذار که بدونم اومدی!

منتظرما!


نمکستان دوشنبه 6 مرداد 1393 05:43 بعد از ظهر
سلام به تو دوست خوبم!

وبلاگت خیلی زیباست. تبریک میگم!

منم یک سایت تفریحی ساختم به نام نمکستان

توش انواع مطالب سرگرمی و عکس های جالب پیدا میشه

حتما به من سر بزن و برام حتما نظر بذار تا لینکت کنم!

زود بیا . منتظرت هستم!
حسین آبنوس یکشنبه 5 مرداد 1393 03:54 بعد از ظهر
سلام وبلاگتون بی نظیره همه مطالبشو خوندم.
برای داشتن یک سامانه حرفه ای و رایگان همین حالا اقدام نمائید. سامانه
00sms.ir
به شما یک پنل پیامک کاملا اختصاصی رایگان می دهد با این سامانه پنل ارتباطی جدیدی بین سایت و کاربران خود آغاز کنید. برای فعال سازی همین حالا اقدام نمائید.
جهت ثبت نام به این آدرس بروید
00sms.ir/register.php
وبلاگتون عالیه یکشنبه 5 مرداد 1393 03:03 بعد از ظهر
سلام وبلاگتون عالیه.
همه مطالبش رو خوندم.
لطفا شما هم به وبلاگ من بیاین و هر چند تا میتونین نظر بذارین
چشم به راهت هستم.
طب بوک پنجشنبه 2 مرداد 1393 08:13 بعد از ظهر
سلام!
می خواستم سایت طب بوک را معرفی کنم.

طب بوک شبکه احتماعی پزشکی هست که هم پزشکان و هم بیماران و سایر ارایه دهندگان خدمات پزشکی در آن عضو می شوند.

ارایه دهندگان خدمات پزشکی پزشکان-کلینیکها -داروخانه ها و... علاوه بر معرفی خود و تبلیغ خدمات خود می توانند با ارسال مطلب و عکس به تبادل نظر در مورد داروها -بیماریها و مسایل پزشکی بپردازند.

و بیماران می توانند نظر خود را راجع به خدمات ارایه شده اعلام کنند.

منتظرت هستم!

.
وبلاگتون عالیه. چهارشنبه 1 مرداد 1393 05:07 بعد از ظهر
سلام وبلاگتون خیلی خیلی خلی عالیه.
همه مطالبشو خوندم
لطفا به وبلاگ منم سری بزنین و هر چند تا میتونین نظر بذارین منتظرتون هستم یا علی خدانگهدار
وبلاگتون عالیه. سه شنبه 31 تیر 1393 06:05 بعد از ظهر
سلام وبلاگتون خیلی خیلی خلی عالیه.
همه مطالبشو خوندم
لطفا به وبلاگ منم سری بزنین و هر چند تا میتونین نظر بذارین منتظرتون هستم یا علی خدانگهدار
رویا سهیلی سه شنبه 31 تیر 1393 03:47 بعد از ظهر
سلام عزیزم وبلاگت عالیه
فقط اگه بتونی فونت بهتری پیدا كنی ایول داری
راسی دوسداری شارژ رایگان بگیری؟
یا رایگان تو قرعه كشی شركت كنی؟
یه سایت بهت معرفی میكنم اگه لینكشو بزاری تو وبلاگت بهت شارژ میده.
من تست كردم جواب داده.
توی فرمش منم به عنوان معرف بنویس .
ممنونم

.
پاپ من دوشنبه 30 تیر 1393 01:10 قبل از ظهر
سلام دوست عزیز!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگتون

سیستم کسب درآمد پاپ من

ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = از 70 تا 150 ریال

پاپ آپ اول = 50 ریال و دومی 25 ریال

تسویه حساب منظم و روزانه

اول از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 70 تا 150 ریال دریافت میکنید

از طریق لینک زیر ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!


لینک ثبت نام :
http://popman.ir/user/signup/ref:437

منتظرما!


.
وبلاگتون عالیه. پنجشنبه 26 تیر 1393 04:10 بعد از ظهر
سلام عزیز
وب خیلی خیلی عالی و قشنگی داری.
لطفا به سایت منم سری بزن
حتما حتما حتما این کار رو بکن.چون منم به تو سر زدم.و همه مطالبت رو دونه به دونه خوندم.
ما یه سایت فروش تور و بلیط لحظه آخری داریم
(چارتری)
کلمه چارتر احتمالا به گوشتون خورده، منظور از چارتر بلیط های هواپیماست که توسط آژانسای خاصی از قبل خریداری میشه
و در اکثر مواقع ارزونتر از قیمت بلیطای عادی فروخته میشه
مثلا بلیط مشهدو زیر 100 تومن میتونین بخرین
البته این مورد تو ایام تعطیل و ایام پیک سفر برعکس هست چون بلیط گیر نمیاد
رزرو هم بصورت آنلاین هست و پرداخت آنلاین هم داریم با درگاه بانک ملت
بعد از رزرو بلیط و پرداخت ، بلیط براتون ایمیل یا فاکس میشه
ضمنا قیمت تورها تو این ایام چون ماه رمضونه اومده پایین
مشهد 280 هست دو سر هوایی با غذا
کیش با صبحانه نهار و استقبال 360
فقط چون قیمتا هر لحظه تغییر میکنه پیامک بدین یا از وایبر پیام بدین تا دقیق بگم مشخصات و قیمت تور رو
تعدادتون و مسیری که میخواین و بچه اگه دارین سنشو برام پیامک کنین تا قیمتو براتون بفرستم
09387759958
09193090207
علی یکشنبه 8 تیر 1393 09:32 قبل از ظهر
با سلام و عرض ادب وبلاگتون خوبه
با همکاری با ما میتونه بهتر هم بشه
ما نظرات و بازدید وبلاگ شما رو افزایش میدیم
به طوری که میتونین روزانه بین 800-4000بازدید
و بین 200-1200 تا نظر داشته باشید!!!!!!!!!!!!!!
شاید الآن باور نکنید ولی میتونین یک بار امتحان کنین تا مشتری دائمی من بشین
لطفا به وبلاگ من بیاین و پیشنهادم رو کامل تا آخر بخونین
منتظرتون هستم حتما بیاین
یا علی خدانگهدار
www.torbally.mihanblog.com
ارسال ایمیل تبلیغاتی جمعه 23 خرداد 1393 07:45 بعد از ظهر
سلام مطالب وبلاگتو دیدم بسیار زیبا بود . خوشحال میشم منو با نام ""ارسال ایمیل تبلیغاتی"" و آدرس http://email3.ir لینک کنی . بعد از اینکه لینک کردی خبرم کن تا با افتخار لینکت کنم
ثبت وبلاگ جمعه 16 خرداد 1393 05:20 بعد از ظهر
دارم آرشیو وبلاگ های خوب و جذاب رو جمع می کنم یه سر بهم بزن وبلاگت رو ثبت کن صفحه ای که ساختم بازدید بالایی داره
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.